İŞ BAŞVURULARINIZI VE CV LERİNİZİ insankaynaklari@burteks.com.tr E-POSTA ADRESİMİZE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.


VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BURTEKS Teks. San. Ve Tic. A.Ş. (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMA HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

6698 sayılı Kişisel verileri Koruma Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaat açık rıza kapsamında toplanacaktır.
*Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesince açıklanan haklarınız olduğunu bildiririz.


MADDE 11

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Sayılan haklarınıza ait başvurularınızı 2. Organize Sanayi Bölgesi 83203 Cad. No:10/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresine,Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurularak tarafımıza iletilebilirsiniz.


6698 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince müracaatınız 30 gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Fakat bu işlemin ayrıca bir maliyeti olması durumunda kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.