BURTEKS TEKSTİL A.Ş. olarak yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirler.


1. VERİ SORUMLUSU:

Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 3.maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu Sıfatıyla” kişisel verilerinizi işlemektedir.
Şirket Adı Vergi No : BURTEKS TEKSTİL A.Ş. 191 003 3621
İnternet Adresi & e-posta Adresi : www.burteksgroup.com & info@burteks.com.tr
Telefon No & Faks No : 00 90 342 337 3340 & 00 90 342 337 1580
Adresi : 2. Organize Sanayi Bölgesi, 83228 Nolu Cadde No.7, Başpınar, Gaziantep / TÜRKİYE


2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
*Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin ilgili yasal mevzuata ve şirket politikalarımıza uygun olarak yerine getirilebilmesi için şirketimizin bölümleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
* İnsan kaynakları faaliyetlerimizin planlanması ve yürütülmesi kapsamında; işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması, işe giriş ve çıkış mülakatları süreçlerinin yürütümü ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi,
*Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
* Çalışanların, ziyaretçilerin ve bize ait binaların/tesislerin, şirket içi ve çevresinin güvenliğinin sağlanması ve girişçıkışların kontrol edilmesi,
*Sözleşmelerin kurulması, ifası ve tedarikçilerimizle/müşterilerimizle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
*Dışarıdan hizmet/danışmanlık vb. alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
*Burs verme/ destek verme gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
*Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
*Kanun ve Yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’ nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:
* Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklarımıza,
*Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kurum ve resmi makamlara,
*Bünyemizde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere ilgili kamu tüzel kişilerine,
*İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
* Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması amacıyla çalıştığımız yazılım firmalarına,
*Etkinlik, eğitim, konferans, vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
*İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara aktarılabilmektedir.


4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz BURTEKS TEKSTİL A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler; ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda hizmetlerimizin yürütebilmesi, ticari hayatımızın sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. Kişisel verileriniz fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunda yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ:

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Buna ek olarak veri sahibi ile aramızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel veriler saklanabilecektir.


6. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM ve TAAHHÜTLER:

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederiz. Elde ettiğimiz kişisel veriler, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklanmayacak ve işleme amacı dışında kullanılmayacaktır.


7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:
*Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
*KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İstenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, BURTEKS TEKSTİL A.Ş. Şirketimizin 2. Organize Sanayi Bölgesi, 83228 Cadde No.7, Başpınar, Gaziantep / TÜRKİYE adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile, info@burteks.com.tr e-posta adresimize veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular (Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurup) ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.